CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015
22/05/2015 | Nhân Giang

Để nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được thể hiện các quyền cơ bản và bổn phận của mình trong một xã hội an toàn, lành mạnh và phát triển. Nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng ngừa và hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị bỏ học. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình đối với trẻ em, vận động cải thiện điều kiện sống, cơ hội phát triển bình đẳng trong môi trường lành mạnh, an toàn, để mọi trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mùa hè an toàn, lành mạnh.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 đạt nhiều kết quả khá tốt

Năm 2014, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả khá tốt, công tác phòng, chống các loại tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chống ma túy, mại dâm,  mua bán người. Các ngành chức năng mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy quét các băng nhóm tội phạm có tính chuyên nghiệp. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ và đạt chất lượng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử . Các mô hình quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng; hiệu lực, hiệu quả quản lý về an ninh, trật tự được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2014 được giữ vững, ổn định.


Mười nội dung quan trọng Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/ 01/2015 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/ 07/ 2015. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/ 02/ 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành quyết định trên.


Một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điếu của Luật Thi hành án dân sự liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật Thi hành án dân sự sửa đổi) được ban hành, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, theo đó bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi đã sửa đổi 55/183 Điều so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong đó sửa đổi 47 Điều, bãi bỏ 06 Điều và bãi bỏ một phần của 02 Điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, không kể một số từ ngữ được sửa đổi chung và đã bổ sung 03 Điều. Một trong những nội dung mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự.


Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên, lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BTC Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Thông tư số 54/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2015.


Xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách

Ngày 16 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách (Quyết định). Quyết định này quy định cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên phạm vi toàn quốc và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa.


Các tin khác...